RSS
Prima » Cine suntem? » Statut
imprimare
Statutul Partidului Regiunilor din Moldova

Cuprins:

Titlul I. Dispoziţii Generale    2
Titlul II. Scopul, obiectivele şi formele activităţii partidului    3
Titlul III. Calitatea de membru al partidului    3
Titlul IV. Structura organizatorică a partidului    5
Titlul V. Organele centrale de conducere şi organele de control şi revizie ale partidului    11
Titlul VII. Dispoziţii finale    15

________________________________

Titlul I. Dispoziţii Generale

1.1. Partidul Regiunilor din Moldova (în continuare – Partid) – este o organizaţie politică de orientare centru-stânga, constituită prin asocierea benevolă a cetăţenilor Republicii Moldova, care împărtăşesc interese politice, idealuri şi valori comune;

1.2. Denumirea oficială integrală a Partidului: Partidul politic «Partidul Regiunilor din Moldova»

Denumirea prescurtată a Partidului: Partidul Regiunilor sau PRM

Denumirea oficială integrală şi denumirea prescurtată a Partidului sunt echivalente.

1.3. Partidul este creat pentru participarea cetăţenilor Republicii Moldova, solidari cu scopurile şi obiectivele Partidului la viaţa politică a societăţii prin exprimarea voinţei sale politice, participarea la acţiuni publice şi politice, la alegeri şi referendumuri, precum şi în scopul reprezentării intereselor cetăţenilor în organele administraţiei publice centrale şi în organele administraţiei publice locale;

1.4. Partidul îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în corespundere cu prevederile Constituţiei RM, legislaţiei naţionale, precum şi în corespundere cu programul său şi prezentul Statut;  

1.5. Pentru realizarea sarcinilor sale statutare, Partidul având statut de persoană juridică are dreptul să dispună, cu titlu de proprietate de bunuri mobile şi imobile, de utilaj şi alte resurse în legătură cu ce deschide conturi bancare proprii, poate beneficia de drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale, precum şi să dispună de alte drepturi şi obligaţii în corespundere cu prevederile în vigoare ale legislaţiei RM.   

1.6 Partidul dispune de propriile ştampilă, foi cu antet, simbolică de partid – emblemă, steag, imn şi alte atribute ale partidului, aprobate în corespundere cu prevederile prezentului Statut, şi dispune de dreptul exclusiv de utilizare a acestora.

1.7. Emblema partidului constă din imaginea a trei palme împreunate, fiecare fiind reprezentată în una din culorile tricolorului național – roșu, galben și albastru. Pe margini semnul este încrustat cu o inscripție, în partea de sus, în limba de stat – ”Partidul Regiunilor din Moldova”, iar în partea de jos, în limba rusă ” Партия регионов Молдовы”.

1.8. Partidul poate coopera cu alte organizaţii publice şi politice, atît din RM, cît şi de peste hotare, să încheie cu acestea acorduri, să formeze uniuni, coaliţii şi să participe la alte asociaţii.

1.9. Adresa juridică a Partidului: mun. Chișinău, M. Cogălniceanu, 41
Titlul II. Scopul, obiectivele şi formele activităţii partidului

2.1. Scopul definitoriu şi misiunea Partidului este consolidarea suveranităţii Republicii Moldova şi crearea unei societăţi moderne, bazate pe principiile prosperităţii economice, egalităţii perspectivelor, echităţii sociale, pluralismului democratic şi supremaţiei legii;

2.2. În activitatea sa Partidul urmăreşte următoarele obiective:

•    Elaborarea şi punerea în aplicare a reformelor de stat în sfera socio-economică, orientate spre ridicarea nivelului de trai şi prosperitatea cetăţenilor;
•    Consolidarea rolului administraţiei locale în baza principiilor de descentralizare a puterii;
•    Perfecţionarea sistemului electoral al RM şi consolidarea responsabilităţii elitei politice faţă de alegători;
•    Consolidarea în ţară a păcii civice şi a înţelegerii interetnice;
•    Protecţia intereselor socio-economice, politice şi culturale ale reprezentanţilor tuturor grupurilor etnice care locuiesc pe teritoriul RM;
•    Ridicarea culturii politice şi juridice a cetăţenilor RM;
•    Asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, garantate prin Constituţia RM şi normele dreptului internaţional.

2.3. Partidul îşi realizează scopurile şi obiectivele prin: 

•    Promovarea în public a programului său politic;
•    Desfăşurarea congreselor, conferinţelor şi a altor evenimente de partid;
•    Nominalizarea de candidaţi la alegeri, participarea în campaniile electorale, inclusiv prin crearea blocurilor electorale sau coaliţiilor cu alte partide;
•    Participarea la formarea organelor puterii de stat şi a organelor administraţiei publice locale în corespundere cu legislaţia în vigoare a RM;
•    Participarea în activitatea legislativă, în procesul de adoptare şi punere în aplicare a hotărârilor de stat;
•    Promovarea participării civice a populaţiei prin desfăşurarea, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare a RM, de mitinguri, demonstraţii, marşuri şi a altor evenimente publice, precum şi desfăşurarea de evenimente cultural-educaţionale, care corespund obiectivelor prevăzute de Statutul şi programul Partidului;
•    Desfăşurarea de activităţi caritabile;
•    Dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu partidele politice şi organizaţiile publice ale altor state ţinând cont de exigenţele legislaţiei în vigoare a RM;
•    Utilizarea mijloacelor de informare în masă existente în RM, precum şi instituirea mass-mediei proprii în ordinea prevăzută de legislaţia în vigoare a RM;
•    Desfăşurarea altor activităţi, orientate spre realizarea scopurilor şi obiectivelor statutare ale Partidului, care nu intră în contradicţie cu legislaţia RM.


Titlul III. Calitatea de membru al partidului

3.1. Membru al Partidului poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova, care sa împlinit 18 ani, indiferent de sex, apartenenţă etnică, convingeri religioase, statut social şi avere, apartenenţă la organizaţii publice, care în conformitate cu Constituţia RM dispune de dreptul la vot, care recunoaşte prevederile Statutului şi susţine programul Partidului, precum şi nu este membru al oricărui alt partid politic din ţară.  

3.2. Calitatea de Membru al Partidului este incompatibilă cu propagarea violenţei, cu discriminarea etnică, religioasă sau socială, cu încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului.

3.3. Admiterea membrilor în Partid se desfăşoară de bună voie şi individual de către organizaţia locală a Partidului și Consiliul Partidului în baza cererii personale scrise.

3.4. Întrebările legate de acceptarea în Partid se examinează de conducerea organizaţiei locale a Partidului sau Consiliul Politic al Partidului într-un termen ce nu va depăşi 1 lună din momentul depunerii cererii corespunzătoare.
În cazul acceptării cererii, calitatea de membru al Partidului se va confirma prin legitimaţie, modelul căreia se aprobă de Consiliul Politic.

3.5. Calitatea de Membru al Partidului se suspendă pentru perioada executării de către acesta a obligaţiunilor publice, sau altor obligaţiuni, pentru executarea cărora Constituţia RM nu permite apartenenţa la partide politice. Decizia de suspendare şi reluare a calităţii de Membru al Partidului este adoptată de Consiliul Politic al Partidului.

3.6. Încetarea calităţii de membru al Partidului are loc:
•    Din iniţiativă proprie prin depunerea unei cereri scrise la locul de evidenţă a organizaţiei teritoriale corespunzătoare, sau la Consiliul Politic al Partidului;
•    În baza declaraţiei publice documentate făcute de Membrul Partidului privind încetarea calităţii sale de Membru;
•    În rezultatul pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;
•    În rezultatul aderării la un alt partid politic;
•    În rezultatul excluderii din rândurile membrilor Partidului conform temeiurilor şi în ordinea stabilită de prezentul Statut.

3.7 Membrul Partidului are dreptul:
•    Să participe la elaborarea şi punerea în aplicare a evenimentelor Partidului;
•    Să-şi exprime liber viziunile şi să formuleze propuneri la toate chestiunile legate de politica Partidului, ideologia şi activitatea acestuia;
•    Să adreseze conducerii partidului sau organelor de conducere ale organizaţiilor Partidului întrebări legate de activitatea Partidului şi să obţină răspunsuri adecvate  fondului adresărilor sale;
•    Să aleagă şi să fie ales în componenţa organelor de conducere ale organizaţiilor Partidului şi organelor de conducere ale Partidului;
•    Să participe la vot general al Partidului în cazurile şi în ordinea prevăzute de prezentul Statut, actele normative ale Partidului şi deciziile organelor lui de conducere;
•    Să formuleze organizaţiilor partidului propuneri privind candidaturile ce urmează a fi înaintate din numele Partidului în organele puterii de stat şi organele administraţiei publice locale;
•    Să pretindă la înaintarea candidaturii sale la funcţii elective în organele puterii de stat şi organele administraţiei publice locale, precum şi să beneficieze de susţinere în cadrul campaniei electorale;
•    În cazul alegerii sau numirii la funcţii în cadrul organelor puterii de stat sau organelor administraţiei publice locale să primească din partea Partidului informaţia şi suportul necesar;
•    Să renunţe liber la calitatea sa de membru în Partid.

3.8 Membrul Partidului este obligat:
•    Să respecte prevederile prezentului Statut;
•    Să achite cotizaţiile de membru în ordinea şi mărimea stabilită de Partid;
•    Să se conducă în activitatea sa socio-politică de deciziile organelor de conducere ale Partidului şi sucursalele lui regionale;
•    Să contribuie la extinderea influenţei Partidului în societate şi să contribuie la realizarea obiectivelor programului Partidului;
•    Să susţină Partidul la alegeri, la fel candidaţii şi listele de candidaţi înaintate sau susţinute de Partid sau subdiviziunile lui la funcţiile elective ale administraţiei publice locale;
•    În cazul alegerii în organele puterii de stat sau organele administraţiei publice locale a RM, să adere la componenţa fracţiunii Partidului şi coaliţiile, din care face parte Partidul;

3.9 Pentru neconformarea prevederilor prezentului Statut, documentelor de program ale Partidului şi pentru acţiunile, ce dăunează reputaţiei sau discreditează activitatea Partidului, membrul Partidului poate fi exclus din componenţa acestuia prin decizia organului de conducere a organizaţiei regionale a Partidului sau prin hotărârea Consiliului Politic al Partidului. 

3.10. Excluderea din componenţa Partidului se efectuează la locul de evidenţă sau înregistrare a membrului Partidului prin hotărârea organului de conducere al organizaţiei raionale sau la hotărârea organelor ierarhic superioare ale Partidului..

3.11. Examinarea chestiunii privind escluderea din componenţa Partidului se poate întreprinde la iniţiativa a cel puţin 1/5 din membrii organizaţiei regionale a Partidului, sau a cel puţin 1/3 din membrii Consiliului Politic;

3.12. La examinarea de către organul de conducere a filialei regionale sau Consiliului Politic al Partidului a chestiunii privind excluderea din componenţa Partidului, decizia se va adopta prin votul a 2/3 din numărul total de membri ai organului de Partid corespunzător.

3.13. Membrul exclus din Partid este în drept să conteste decizia privind excluderea sa adresându-se Consiliului Politic al Partidului în termen de o lună din momentul adoptării deciziei corespunzătoare.


Titlul IV. Structura organizatorică a partidului 

4.1. Partidul este format după principiul teritorial prin instituirea structurilor sale subordonate în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale a Republicii Moldova.

4.2. Structuri subordonate ale Partidului sunt:
- organizaţiile primare;
- organizaţiile raionale (aici şi în continuare – inclusiv sectoarele administrative ale municipiului Chişinău şi organizaţia municipiului Bălţi);
- Organizaţia territorială a Găgăuziei (OTG)

4.3. Structurile subordonate ale Partidului pe teritoriul Găgăuzei se vor constitui în corespundere cu componenţa administrativă a UTA în fiecare din raioanele ei. 

Organizaţiile primare

4.4. Organizaţiile primare constituie baza structurii organizatorice a Partidului şi sunt create după principiul teritorial (comună, sat, circumscripţie electorală sau oraş) la existenţa a cel puţin trei membri ai Partidului.

4.5. Organele de conducere ale organizaţiei primare sunt:
•    Adunarea generală a organizaţiei primare;
•    Consiliul organizaţiei primare (în cazul în care organizaţia include mai mult de 15 membri).
•    Preşedintele organizaţiei primare;

4.6. Organul suprem de conducere al organizaţiei primare este adunarea generală, convocată după necesitate. Adunarea electiv-raportoare a organizaţiei primare se desfăşoară înainte de conferinţele electiv-raportoare raionale.

4.7. Adunarea generală este convocată la decizia Preşedintelui sau Consiliului organizaţiei primare, sau la cererea a 1/3 din membrii acesteia.

4.8. De competenţa Adunării generale a organizaţiei primare ţine:
•    Alegerea Preşedintelui organizaţiei primare, iar în cazurile prevăzute la p. 4.5. al prezentului Statut alegerea şi Consiliului în componenţa stabilită de adunarea generală;
•    Examinarea rapoartelor Preşedintelui organizaţiei primare sau ale Consiliului, estimarea activităţii acestora;
•    Desemnarea delegaţilor pentru participare la Adunarea generală a organizaţiei raionale;
•    Examinarea şi hotărârea altor chestiuni ce ţin de activitatea organizaţiei primare.
Deciziile Adunării generale a organizaţiei primare se consideră adoptate dacă pentru acestea a votat simpla majoritate a membrilor prezenţi la această adunare.

4.9. În cazul în care organizaţia primară include mai mult de 15 membri, poate fi ales Consiliul, în componenţa stabilită de adunarea generală.

4.10. Activitatea Consiliului organizaţiei primare este condusă de Preşedintele acesteia.

4.11. Consiliul organizaţiei primare îşi desfăşoară şedinţele după necesitate, dar nu mai rar de o dată în trei luni. Şedinţele Consiliului organizaţiei primare sunt convocate la decizia Preşedintelui organizaţiei primare, sau la iniţiativa 1/3 din componenţa totală a membrilor Consiliului, sau la cererea a 1/3 din membrii organizaţiei primare.
4.12. De competenţa Consiliului organizaţiei primare ţine:
•    Elaborarea şi organizarea punerii în aplicare a planurilor de activităţi, programelor, evenimentelor organizaţiei primare în perioada între adunări;
•    Convocarea adunărilor generale a organizaţiei primare, pregătirea şi desfăşurarea acestora;
•    Examinarea raporturilor privind activitatea membrilor Consiliului şi membrilor organizaţiei primare;
•    Punerea în aplicare a programului şi deciziilor organelor de conducere ale Partidului

4.13 Preşedintele organizaţiei primare conduce activitatea organizaţiei primare a Partidului.

4.14. Preşedintele organizaţiei primare a Partidului este ales pentru o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de afi reales, şi poartă răspundere personală pentru asigurarea activităţii organizaţiei primare pentru întreaga perioadă a mandatului său.

4.15. De competenţa Preşedintelui organizaţiei primare ţine:
•    Asigurarea conducerii generale a organizaţiei primare;
•    Elaborarea planurilor de acţiuni a organizaţiei primare şi organizarea punerii acestora în aplicare;
•    Organizarea executării hotărârilor adunării organizaţiei primare şi ale organelor de conducere ierarhic superioare ale Partidului;
•    Convocarea adunărilor generale ale organizaţiei primare (în cazul absenţei Consiliului) şi prezidarea acestora;
•    Raportarea în cadrul şedinţelor adunărilor generale ale organizaţiei primare şi organizaţiei raionale ale Partidului privind activitatea sa;

4.16. Organizaţia primară îşi încetează activitatea dacă include în componenţa sa mai puţin de trei membri ai Partidului. Decizia privind lichidarea organizaţiei primare a Partidului se adoptă de Consiliul organizaţiei raionale a Partidului.

Organizaţia raională, organizaţia de sector şi organizaţia municipală din Bălţi

4.17. În cazul existenţei pe teritoriul raionului a mai multor organizaţii primare se poate institui organizaţia raională (inclusiv cea de sector şi municipală din Bălţi).

4.18. Organizaţia raională a Partidului se instituie în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova şi prezentul Statut la adunarea generală a membrilor Partidului, care se află la evidenţa organizaţiilor primare, create pe teritoriul raionului corespunzător.

4.19. Organele de conducere ale organizaţiei raionale a Partidului sunt:
•    Adunarea generală a organizaţiei raionale;
•    Consiliul organizaţiei raionale;
•    Preşedintele organizaţiei raionale

4.20. Organul suprem de conducere al organizaţiei raionale este adunarea generală a organizaţiei raionale a Partidului, care se convoacă după necesitate, dar nu mai rar de o dată în an.

4.21. Adunarea electiv-raportoare a organizaţiei raionale se desfăşoară nu mai rar de o dată în 4 ani, precum şi anticipează Congresul Partidului. Adunarea generală organizatiei raionale se convoacă la iniţiativa preşedintelui Consiliului sau la decizia consiliului, sau la cererea a 1/3 din membrii organizaţiei raionale a Partidului.

4.22. De competenţa adunării generale a organizaţiei raionale ţine:
•    Alegerea preşedintelui organizaţiei raionale şi Consiliului, în componenţa stabilită de adunarea generală;
•    Examinarea rapoartelor preşedintelui şi Consiliului organizaţiei raionale, estimarea activităţii acestora;
•    Aprobarea candidaturilor înaintate de Partid pentru participarea la alegeri în organele administraţiei publice locale;
•    Deleghează candidaturile reprezentanţilor organizaţiei raionale în cadrul Consiliului naţional al Partidului în corespundere cu pct. 5.9. al prezentului Statut;
•    Înaintează şi aprobă candidaturile delegaţilor pentru participare la congresul Partidului;
•    Examinează şi hotărăşte asupra altor întrebări legate de activitatea organizaţiei raionale (orăşeneşti).

4.23. Deciziile Adunării generale a organizaţiei raionale se consideră adoptate dacă pentru acestea a votat simpla majoritate a membrilor prezenţi la această adunare.

4.24. Consiliul organizaţiei raionale a Partidului este un organ electiv de conducere al organizaţiei raionale. Preşedintele organizaţiei raionale a Partidului este totodată preşedinte al Consiliului organizaţiei raionale. După necesitate adunarea generală sau conferinţa poate desemna vicepreşedinţii şi secretarul Consiliului. 

4.25. Şedinţele Consiliului organizaţiei raionale se pot convoca după necesitate, dar nu mai rar de o dată în 6 luni. Şedinţele Consiliului pot fi convocate de preşedintele Consiliului sau la cererea a 1/3 din membrii componenţei sale totale. Termenul mandatului a membrilor Consiliului al Organizației raionale este de 4 ani.

4.26. De competenţa Consiliului organizaţiei raionale ţine:
•    Asigurarea executării hotărârilor Adunării generale a organizaţiei raionale;
•    Instituirea de comisii de coordonare a principalelor direcţii de activitate;
•    Coordonarea activităţii organizaţiilor primare;
•    Acceptarea şi evidenţa membrilor organizaţiilor primare subordonate;
•    Înaintarea candidaturilor din partea Partidului pentru participarea la alegerea organelor administraţiei publice locale;
•    Aprobarea candidaturilor reprezentanţilor organizaţiei raionale în cadrul Consiliului naţional potrivit p. 5.9. al prezentului Statut;
•    Aprobarea cotelor de reprezentare în cadrul adunării generale a organizaţiei raionale;
•    Organizarea punerii în aplicare a hotărârilor adunării generale a organizaţiei raionale şi ale organelor de conducere ierarhic superioare ale Partidului;
•    Examinarea şi hotărârea altor întrebări legate de activitatea organizaţiei raionale în limita competenţei sale.

4.27. De competenţa Preşedintelui organizaţiei raionale ţine:
•    Asigurarea conducerii generale a organizaţiei raionale;
•    Elaborarea planurilor de acţiuni a organizaţiei raionale şi organizarea punerii acestora în aplicare;
•    Convocarea adunării generale a organizaţiei raionale a Partidului (în cazul absenţei Consiliului) şi prezidarea acestora;
•    Exercitarea conducerii Consiliului organizaţiei raionale a Partidului;
•    Raportarea în cadrul şedinţelor adunărilor generale a organizaţiei raionale a Partidului privind activitatea sa;
•    Reprezentarea organizaţiei raionale împreună cu reprezentanţii desemnaţi de Consiliul – în cadrul Consiliului naţional al Partidului.

4.28. Președinte organizatiei raionale se alege pentru 4 ani. Preşedinţii organizaţiilor raionale reieşind din funcţia deţinută sunt membrii Consiliului Naţional al Partidului.

4.29. Consiliul organizaţiei raionale este în drept să ia decizii în cazul prezenţei a cel puţin ½ din numărul total al membrilor Consiliului, iar adunarea generală – în cazul prezenţei a cel puţin ½ din numărul delegaţilor aleşi. Hotărârile în cadrul şedinţei Consiliului şi adunării generale se aprobă prin simpla majoritate de voturi exprimate de membrii prezenţi (delegaţi) fără a se lua în calcul voturile de abţinere cu condiţia întrunirii cvorumului pentru votare.

4.30. Organizaţiile raionale sunt independente la stabilirea formei şi caracterului activităţii sale, cu respectarea obiectivelor programului, prevederilor prezentului Statut şi deciziilor organelor ierarhic superioare ale Partidului.

4.31. Decizia despre crearea sau desființarea organizaţiilor raionale este luată de către adunării sale generale sau Consiliul politic al Partidului.

4.32. Organizaţia raională poate fi lichidată la hotărârea adunării sale generale, precum şi a Consiliului politic al Partidului în următoarele cazuri:
•    Insuficienţa numărului necesar de organizaţii primare ale Partidului;
•    pentru acţiuni, care flagrant intră în contradicţie cu prevederile prezentului Statut şi legislaţia Republicii Moldova.

Organizaţia territorială a Găgăuziei (OTG)

4.33. Organizaţia territorială a Găgăuziei este o structură autonomă în componenţa partidului;
4.34. Secţiile OTG se crează în conformitate cu structura administrativă UTA Găgăguzia în fiecare raion alei şi are o structură analogică altor organizații raionale ale Partidului.
4.35. Organele de conducere ale OTG sînt:
•    Adunarea Generală a Organizaţiei Teritoriale;
•    Consiliul Politic al Organizaţiei Teritoriale;
•    Preşedintele  Organizaţiei Teritoriale;
4.36. Organul suprem al OTG este Adunarea Generală a Organizaţiei Teritoriale a Partidului care se covoacă după necesitate, dar nu mai rar decît odată în doi ani.

4.37. Adunarea Generală a OTG se convoacă la iniţiativa Preşedintelui OTG , prin hotărîrea Consiliul Politic al OTG, sau la cererea 1/3 din membrii OTG.

4.38. Organizaţiile raionale ale OTG înaintează delegaţi la Adunarea Generală din calculul un delegat de la 40 membri.

4.39. Adunarea Generală a OTG:
•    Alege Preşedintele Organizaţiei Teritoriale şi Consiliul Politic OTG, în componeneţa, stabilită de Adunarea Generală şi în conforminitate cu prezentul Statut;
•    Ascultă dările de seamă ale Preşedintelui şi Consiliul Politic al Organizaţiei, preţueşte activitatea acestora;
•    Aprobă candidaţii Partidului pentru participarea în alegerile organelor locale administrative pe teritoriul Găgăuziei, precum şi în alegerile Başcanului şi Adunării Populare a Găgăuziei;
•    Înaintează candidaţi reprezentanţi ai OTG în Consiliul Naţional al Partidului în conformitate cu articolul 5.9 prezentului Statut;
•    Înaintează şi aprobă delegaţi pentru participare la Congresul Partidului;
•    Discută şi hotărăşte şi alte întrebări ale activitătii Organizaţiilor raionale a OTG.
4.40.  Adunarea Generală a OTG este deliberativă să adopte decizii cînd sînt prezenţi mai mult de jumătate din numărul delegaţiilot aleşi. Deciziile şedinţelor Adunării Generale se adoptă prin majoritatea simplă de voturi al celor prezenţi (delegaţi).

4.41.  Consiliul Politic al OTG este organul de conducere ales.
         Preşedintele OTG este în acelaşi timp şi Preşedintele Consiliul Politic al OTG.

4.42. Consiliul Politic al OTG este constituit din zece persoane: Preşedintele OTG, Preşedinţii organizatiilor rationale OTG de asemenea membri, aleşi la Adunarea Generală OTG.

4.43. Termenul mandatului a membrilor CP al OTG este de 2 ani.  Mandatul poate fi terminat anticipat în cazul, în care pentru această decizia va vota 4/5 membrolor CP al OTG;

4.44. Membrii Consiliul Politic (CP) OTG aleg din componenţa sa secretarul CP.

4.45. Şedinţa CP se petrece după necisitate, dar nu mai rar de odată în trei luni. Şedinţa CP OTG poate fi convocată de Preşedintele Consiliului sau la cerinţa 1/3 din componenţa totală.

4.46. Consiliul Politic OTG:
•    Asigură realizarea deciziilor Adunării Generale OTG;
•    Crează comisii pentru direcţiile principale de activitatea;
•    Coordenează activitatea organizaţiilor raionale din cimponenţa OTG;
•    Primeşte şi duce contul membrilor secţiilor raionale ale OTG;
•    Înaintează candidaţi de la Partid pentru participarea în alegerile administraţiei locale pe   teritoriul Găgăuziei, precum şi în alegerile Başcanului şi Adunării Populare a Găgăuziei;
•    Aprobă candidature reprezentanţilor OTG în Consiliul Naţional confrorm articolului 6.9 al prezentului Statut.
4.47. Preşedintele OTG, conform împuternicirilor sale:
•    Asigură conducerea OTG;
•    Elaborează planurile activităţii OTG şi organizează realizarea acestora;
•    Convoacă Şedinţele Generale OTG şi le prezidează;
•    Conduce activitatea Consiliului Politic OTG;
•    Împriună cu CP OTG reprezită Organizaţia Teritorială a Găgăuziei în Consiliul Naţional al Partidului.
4.48. Preşedinţii organizaţiilor raionale OTG sînt şi membri ai Consiliul Naţional al Partdului.

4.49. Consiliul Politic OTG poate adopta decizii cînd sînt prezenţi mai mult de jumătate din numărul membrilor. Decizia şedinţelor Consiliului se adoptă cu un număr simplu de voturi al celor prezenţi membri fără a lua în calcul pe ce sau reţinut cînd este cvorum pentru votare.

Titlul V. Organele centrale de conducere şi organele de control şi revizie ale partidului

5.1. Organele centrale de conducere ale Partidului sunt: Congresul, Consiliul politic şi Consiliul Naţional. Organ de control şi revizie al Partidului este Comisia de control şi revizie.

5.2. Organele centrale de conducere ale Partidului sunt elective şi acestea sistematic raportează faţă de membrii Partidului în ordinea şi cazurile stabilite de prezentul Statut.

5.3. Toate organele de conducere ale Partidului participă şi adoptă decizii din numele său şi în limita competenţei sale în corespundere cu prevederile prezentului Statut. Deciziile organelor ierarhic superioare se adoptă ţinând cont de opiniile organelor subordonate, pentru care aceste decizii sunt obligatorii.

5.4. Organele subordonate sunt independente la soluţionarea întrebărilor de ordin local.

5.5. Organul suprem de conducere al Partidului este Congresul, care se convoacă nu mai rar de o dată în doi ani. Şedinţa extraordinară a Congresului poate fi convocată la iniţiativa Preşedintelui Partidului, sau la iniţiativa a cel puţin ½ din membrii Consiliului Naţional al Partidului.

5.6. Delegaţii la Congresul Partidului sunt aleşi în ordinea şi potrivit cotei stabilite de Consiliul Politic al Partidului.

5.7. Pornind de la atribuţiile ce-i revin Congresul Partidului:
•    alege şi eliberează din funcţie Preşedintele Partidului;
•    aprobă Statutul, Programul şi alte documente de program ale Partidului, precum şi introduce la acestea modificări şi completări;
•    aprobă politica Partidului în cea ce ţine de principalele probleme ale vieţii sociale;
•    examinează şi aprobă rapoartele Preşedintelui partidului şi Consiliului Politic;
•    înaintează candidaturi la funcţii elective în cadrul organelor puterii de stat şi organelor de administraţie publică locală a Republicii Moldova;
•    alege membrii Comisiei de control şi revizie;
•    examinează şi aprobă raporturile Comisiei de control şi revizie;
•    aprobă hotărârea privind reorganizarea sau lichidarea Partidului;
•    aprobă alte decizii privind activitatea Partidului, care sunt atribuite la competenţa Congresului în corespundere cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova.

5.8. Congresul este în drept să adopte decizii dacă la şedinţa sa participă cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor aleşi. Deciziile sunt adoptate cu votul a 2/3 din delegaţii Congresului.

Consiliul Naţional

5.9. Consiliul Naţional este organul suprem de reprezentare şi conducere al Partidului în perioada dintre Congrese. În componenţa Consiliului Naţional intră Preşedintele Partidului, vice-președinții Partidului, preşedinţii organizaţiilor raionale ale Partidului, precum şi reprezentanţii organizaţiilor raionale numărul de care depășește 200 de persoane, înaintaţi proporţional componenţei numerice a acestora a câte un reprezentant la fiece 100 membri ai Partidului. 

5.10. În Consiliul Național, Organizația teritorială a Găgăuziei este reprezentată de Președintele organizației teritoriale, președinții organizatiilor raionale, precum și reprezentanții, înaintați în baza acelorași principii ca și din partea altor organizatii raionale ale partidului.

5.11. În cazul extinderii componenței Consiliului Național pînă la 100 de persoane, Consiliul Politic al partidului poate să ia decizia cu privire la modificarea ordinii de formare a Consiliului Național.

5.12. Consiliul Naţional se convoacă după necesitate, dar nu mai rar de o dată în an la iniţiativa Preşedintelui Partidului, sau la propunerea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi;

5.13. În limita atribuţiilor sale Consiliul Naţional:
•    aprobă şi coordonează punerea în aplicare a strategiei Partidului;
•    hotărăşte referitor la convocarea Congresului Partidului;
•    alege vice-președinții partidului și formează din componenţa sa Consiliul Politic al Partidului;
•    hotărăşte referitor la crearea sau lichidarea organizaţiilor raionale ale Partidului;
•    Aprobă hotărârea privind crearea de uniuni sau coaliţii cu alte forţe politice, precum şi hotărârea privind încheierea acordului de colaborare cu organizaţii neguvernamentale şi politice;
•    Aprobă strategia electorală a Partidului în cadrul campaniilor electorale;

5.14. Şedinţele Consiliului Naţional au cvorum dacă la acestea participă cel puţin ½ din numărul membrilor aleşi;

5.15. Hotărârile Consiliului Naţional sunt adoptate cu simpla majoritate de voturi, cu excepţia cazurilor pentru care însăşi membrii Consiliului Naţional stabilesc o altă cotă;

Consiliul Politic

5.16. Consiliul Politic este organul executiv suprem care asigură executarea deciziilor Consiliului Naţional

5.17. Consiliul Politic se alege în componenţă numerică de la 4 pînă 11 membri la propunerea Preşedintelui Partidului. Membrii CP se aleagă pentru 2 ani.

5.18. De competenţa Consiliului Politic ţine:
•    Elaborarea strategiei Partidului, adoptarea hotărârilor de desfăşurare a evenimentelor Partidului, îndreptate spre atingerea scopurilor şi obiectivelor acestuia;
•    Coordonarea activităţii organizaţiilor raionale ale Partidului în perioada dintre şedinţele Congresului Partidului, precum şi asigurarea punerii în aplicare a deciziilor Congresului Partidului şi Consiliului Naţional al Partidului;
•    Iniţierea dezbaterilor privind asocierea /ieşirea Partidului în /din coaliţii, uniuni şi alte asociaţii, precum şi  privind încheierea acordului de colaborare cu organizaţii neguvernamentale şi politice;
•    Aprobarea simbolurilor şi atributelor Partidului, precum şi a modelului legitimaţiei de membru al Partidului;
•    Hotărârea privind instituirea mijloacelor mass-media ale Partidului;
•    Iniţierea şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Congresului Partidului;
•    Controlul asupra executării deciziilor Congresului şi Consiliului Naţional al Partidului;
•    Alegerea a prim-vicepreşedintelui Partidului şi a 4 vicepreşedinţi din componenţa Consiliului Naţional al Partidului;
•    Formarea şi aprobarea bugetului Partidului;
•    Soluţionarea întrebărilor legate de calitate de membru al Partidului;
•    Adoptarea deciziilor pe marginea altor întrebări legate de activitatea curentă a Partidului.

5.19. Şedinţele Consiliului Politic sunt ţinute după necesitate, dar nu mai rar de o dată la 6 luni.

5.20. Deciziile în cadrul Consiliului Politic sunt adoptate prin votul deschis a simplei majorităţi a membrilor prezenţi la şedinţă, cu excepţia cazurilor pentru care însăşi membrii Consiliului Politic stabilesc o altă procedură.

5.21. Activitatea Consiliului Politic al Partidului este condusă de Preşedintele Consiliului Politic, care în acelaşi timp este şi Preşedinte al Partidului.

Preşedintele Partidului

5.22. Preşedintele Partidului este persoana supremă cu funcţii de răspundere care se alege pe termen de 4 ani.

5.23. De competenţa Preşedintelui Partidului ţine:
•    Conducerea activităţii Partidului;
•    Conducerea activităţii Consiliului Politic al Partidului;
•    Înaintarea spre aprobarea Consiliului Naţional a candidaturilor la funcţia de membru al Consiliului Politic;
•    Reprezentarea Partidului în organele puterii de stat, în relaţiile cu alte partide şi organizaţii neguvernamentale din Republica Moldova şi de peste hotare, precum şi delegarea atribuţiilor corespunzătoare unuia din vice-preşedinţii săi;
•    Prezidarea şedinţelor Consiliului Politic, Consiliului Naţional şi Congresului Partidului;
•    Pregătirea dării de seamă a Consiliului Politic pentru şedinţa ordinară a Congresului;
•    Convocarea şedinţei ordinare a Congresului;
•    Organizarea desfăşurării campaniilor electorale;
•    Depunerea declaraţiilor din numele Partidului;
•    Semnarea din numele Partidului a oricăror contracte şi acorduri în cazul aprobării hotărârii corespunzătoare de Consiliul Naţional al Partidului;
•    Dreptul la semnarea oricăror documente ale Partidului;
•    Dreptul de veto asupra hotărârilor Consiliului Naţional şi Consiliului Politic, în cazurile în care hotărârile au fost adoptate cu votul a mai puţin de 2/3 din membrii acestora;
•    Soluţionarea altor întrebări legate de conducerea activităţii Partidului în corespundere cu prevederile prezentului Statut şi legislaţia Republicii Moldova.

5.24. Preşedintele are un prim-vicepreşedinte şi 4 vice-preşedinţi, aleși de către Consiliul Politic.

5.25. În cazul absenţei Preşedintelui Partidului, funcţiile acestuia sunt exercitate de prim-vicepreşedinte sau de către unul din vice-preşedinţi în baza indicaţiilor Preşedintelui Partidului.

Comisia de control şi revizie a Partidului

5.26. Comisia de control şi revizie este organul de control al Partidului, componenţa căreia este aleasă din delegaţii Congresului pe un termen de 4 ani.

5.27. În componenţa Comisiei de control şi revizie nu pot fi aleşi membrii organelor de conducere ale Partidului.

5.28. Comisia de control şi revizie:
•    Determină propria structură;
•    Organizează şi desfăşoară controlul asupra executării deciziilor organelor de conducere ale Partidului şi prevederilor prezentului Statut, precum şi revizia activităţilor de ordin financiar, gospodăresc şi altor activităţi ale tuturor structurilor Partidului, inclusiv ale organizaţiilor raionale;
•    Examinează conflictele apărute în cadrul Partidului şi formulează recomandări referitor la acestea;
•    Verifică executarea bugetului de către organele de conducere şi executive ale Partidului;
•    Exercită controlul activităţii financiar-gospodăreşti a Partidului;
•    Prezintă Congresului Partidului raportul unificat privind activitatea sa.

5.29. Şedinţele Comisiei de control şi revizie sunt ţinute după necesitate dar nu mai rar de o dată în an.

Titlul VI. Mijloacele financiare şi patrimoniul partidului
 
6.1. În scopul realizării sarcinilor statutare şi a Programului, Partidul poate dispune de patrimoniu şi de surse de finanţare.
6.2. Sursele de finanţare ale Partidului provin din:
•    cotizaţiile de aderare la Partid;
•    cotizaţiile de membru al Partidului;
•    beneficiul provenit din activitate proprie, permisă de lege;
•    donaţii şi legate;
•    subvenţii de la bugetul de stat;
•     alte surse permise de lege.

6.3. Cotizaţiile de aderare la Partid şi cotizaţiile de membru al Partidului sînt încasate în mărimea stabilită de către Consiliul Politic Naţional.
6.4. Patrimoniul Partidului constă din totalitatea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea Partidului. Păstrarea, evidenţa şi administrarea patrimoniului Partidului se stabilesc de către Consiliul Politic Naţional în baza unui regulament.
6.5. Responsabil pentru utilizarea legală a fondurilor Partidului este Preşedintele Partidului şi mandatarul financiar, desemnat de către Preşedintele Partidului.
6.6. Veniturile Partidului nu pot fi repartizate între membrii acesteia.
6.7. Membrii Partidului care îndeplinesc funcţii de conducere pot fi remuneraţi pentru activitatea lor, conform deciziei Consiliului Politic Naţional.
6.8. Membrii Partidului nu poartă răspundere pentru datoriile Partidului, precum şi Partidul nu poartă răspundere pentru datoriile membrilor săi.

Titlul VII. Dispoziţii finale

7.1. Încetarea activităţii Partidului poate surveni în rezultatul reorganizării sau lichidării în conformitate cu decizia Congresului Partidului, sau în cazul interdicţiei desfăşurării activităţii sau anulării certificatului de înregistrare, în ordinea stabilită de legislaţia Republicii Moldova.

7.2. Hotărârea Congresului privind reorganizarea sau autodizolvarea Partidului se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi.

7.3. Încetarea activităţii Partidului este urmată de încetarea imediată a activităţii organelor sale de conducere şi a tuturor organizaţiilor Partidului, în afară de comisia de lichidare, care activează până la finalizarea procesului de lichidare a Partidului în corespundere cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

7.4. Modificările şi completările la prezentul Statut, precum şi Statutul Partidului în redacţie nouă sunt înaintate de Consiliul Politic spre examinare şi adoptare de către Congresul Partidului.

7.5. Înregistrarea modificărilor şi completărilor la prezentul Statut, precum şi a Statutului Partidului în redacţie nouă se efectuează de Ministerul Justiţiei în ordinea stabilită de legislaţia Republicii Moldova.

Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
 
Tel , Fax vizitatori: 1165087
 
top