RSS
Prima » Cine suntem? » Program
imprimare
Programul Partidului Regiunilor din Moldova

Cuprins:

 

  • Regiuni puternice – ţară puternică  
  • Politica financiar-economică   
  • Dezvoltarea socială   
  • Politica de neutralitate   
  • Problema naţională   
  • Concluzii  

 

Dispoziţii generale

Activitatea Partidului Regiunilor din Moldova (în continuare – Partid) se bazează pe principiile ideologice ale democraţiei populare. Aceasta combină valorile tradiţionale spirituale ale poporului Republicii Moldova, ideea libertăţii individuale, echităţii sociale şi consolidarea statalităţii ţării.
 
Expunându-ne pentru reformarea radicală a aspectelor vieţii sociale, Noi considerăm, că o atenţie deosebită în reforme urmează a fi acordată persoanei. Reformele sunt pentru oameni şi prin urmare sunt raţionale doar în acea măsură în care aceste reforme răspund intereselor diferitor pături ale societăţii.

Principalul obiectiv strategic al Partidului este dezvoltarea în Republica Moldova a unei societăţi, care ar combina armonios stabilitate politică, echitate socială şi dezvoltare economică durabilă. Scopul nostru este de a forma o societate în cadrul căreia vor fi create condiţiile necesare pentru combinarea organică a muncii, cunoştinţelor, talentelor individuale, posibilităţilor pentru autorealizarea fiecărui cetăţean.

Astăzi Moldova necesită o strategie clară şi previzibilă a dezvoltării sale, care va permite unificarea oamenilor la soluţionarea problemelor actuale şi va permite crearea unei societăţi a păcii şi armoniei.  În aceste condiţii, Partidul nostru este capabil nu doar să proclame o politică corectă, ci să ia asupra sa şi răspunderea pentru realizarea acesteia.

Noi suntem un partid al cetăţenilor şi nu al şefilor.  Partidul Regiunilor din Moldova se bazează şi reprezintă interesele oamenilor simpli – muncitorilor, funcţionarilor, învăţătorilor, medicilor, reprezentanţilor business-ului mic, mediu şi de proporţii. Noi apărăm interesele fiecărui cetăţean al Republicii Moldova, indiferent de statutul său social, orientare politică, apartenenţă etnică sau convingere religioasă.


Regiuni puternice – ţară puternică

Partidul are convingerea fermă că perspectiva dezvoltării Republicii Moldova depinde de situaţia în regiuni. De faptul, care este situaţia în fiece regiune, cum va evalua aceasta în timpul apropiat - depinde direct prezentul şi viitorul ţării noastre.
 
Prin urmare, Partidul se expune pentru elaborarea unei strategii de stat orientate spre optimizarea administrativ-economică a structurii statului şi armonizarea relaţiilor reciproce între centru şi regiuni în scopul asigurării dezvoltării social-economice echilibrate a comunităţilor teritoriale.
 
Politica regională are menirea să soluţioneze problemele social-economice ale populaţiei din teritorii, prin creştere economică durabilă a regiunilor, asigurării lor adecvate din punct de vedere financiar-economic şi normativ de drept. 

Noi credem, că recunoaşterea individualităţii comunităţilor teritoriale, în acelaşi timp oferindu-le oportunităţi largi de a participa la elaborarea şi realizarea politicii socio-economice va deveni un factor ce va determina consolidarea regiunilor şi va permite totodată consolidarea statului moldovenesc.

Administrarea locală trebuie să devină un fundament real al democraţiei. Aceasta se poate realiza prin transmiterea competenţelor maxime de ordin financiar şi administrativ către administraţia locală în vederea realizării strategiilor dezvoltării regionale. Vom depune eforturi ca fiecărei regiuni a Moldovei, fiecărei comunităţi teritoriale să-i fie asigurate condiţii favorabile pentru autodezvoltare şi autorealizare.

Partidul evidenţiază următoarele sarcini majore ale politicii regionale:
– punerea în aplicare a principiilor democraţiei regionale şi locale, creşterea transparenţei şi responsabilităţii în activitatea organelor publice regionale şi administraţiei publice locale;
– crearea condiţiilor normative, economice şi financiare pentru o dezvoltare dinamică a regiunilor;
– soluţionarea problemelor actuale de ordin socio-economic şi ecologic ale regiunilor;
– depăşirea stării depresive a teritoriilor, inclusiv prin stimulare fiscală a dezvoltării zonelor subdezvoltate şi deprimate;
– punerea în aplicare a programelor sociale la nivel regional ţinând cont de specificul local;
- Dezvoltarea legăturilor directe de ordin interregional, de export, a legăturilor ştiinţifico-tehnice şi culturale cu partenerii din ţară şi cei din afara ţării, bazate pe principiul parteneriatului reciproc avantajos;

Politica financiar-economică

Politica economică a Partidului este orientată spre continuarea tranziţiei economiei naţionale spre economia de piaţă, spre crearea unei economii competitive de orientare socială.  Această cale este unica posibilă pentru sporirea bunăstării şi dezvoltării multilaterale a personalităţii, consolidarea democraţiei în ţară. 

Evaluând rezultatele ultimilor 20 ani de tranziţie de la economia planificat-centralizată spre economia de piaţă, Partidul consideră că în rezultatul refuzului din partea statului de la gestionarea proceselor economice în Moldova a avut loc o stratificare profundă a populaţiei, fapt ce generează instabilitate, şi nemulţumirea păturilor largi ale societăţii. Din aceste considerente, Partidul nostru nu neagă rolul planificării în dezvoltarea economiei şi proclamă principiul: libertate – în măsura posibilităţii, planificare – în măsura necesităţii.

Însănătoşirea situaţiei economice urmează a fi stimulată printr-un complex de măsuri ale economiei politice a statului, care ar include aşa componente cum ar fi:
- politică monetară strictă, care ar limita creşterea masei monetare excesive şi care ar menţine inflaţia la nivel minim, ceea ce ar stimula creşterea economiilor populaţiei şi ar crea rezerve interne pentru finanţarea investiţiilor în sfera productivă;
- stabilizarea sistemului bancar, protejarea depozitelor populaţiei şi sporirea încrederii faţă de moneda naţională;
- atragerea investiţiilor străine şi autohtone prin acordarea unor garanţii fiabile din partea statului. Încurajarea unor relaţii echitabile şi stabile cu investitorii.
- acordarea din partea statului a unor subvenţii, credite şi facilităţi fiscale întreprinderilor care îşi extind capacitatea de producţie şi creează noi locuri de muncă;
- Crearea unor întreprinderi de stat în acele ramuri, care ar asigura un număr mare de locuri de muncă;
- asigurarea predictibilităţii acţiunilor Guvernului şi stabilităţii regulilor de joc în domeniul economiei;
- Intensificarea luptei cu infracţiunile economice (în primul rând, consolidarea luptei cu coruperea funcţionarilor publici), care joacă un rol destabilizator în dezvoltarea ţării şi care dăunează autorităţii internaţionale a Republicii;
- acordarea unui suport mai eficient business-ului mic şi mijlociu, oferind facilităţi la deschiderea entităţilor productive noi sau la extinderea întreprinderilor productive existente;
- sporirea eficacităţii utilizării resurselor umane ale Republicii, inclusiv prin măsuri de reducere a şomajului, recalificarea şomerilor, crearea de noi locuri de muncă, crearea condiţiilor de implicare în activităţi lucrative a tineretului, pensionarilor, şi alte grupuri sociale.
- Una din priorităţile deosebite ale Partidului nostru o constituie dezvoltarea statutului Moldovei ca ţară de tranzit. Modernizarea şi construcţia de noi conducte de gaze, reţelelor de transport a energiei electrice, a magistralelor de transport şi a altor comunicaţii care leagă Estul cu Vestul – sunt nu doar proiecte economic rentabile, ci constituie un factor suplimentar pentru sporirea semnificaţiei ţării noastre în regiune.

Dezvoltarea socială

Situaţia în sfera socială este determinată în primul rînd de starea economiei ţării, nivelul său de dezvoltare. Contrar declaraţiilor făcute de reprezentanţii autorităţilor privind creşterea economică în continuu, puţini sunt cetăţenii moldoveni care au simţit roadele acestei creşteri. Criza economică, şomajul, decăderea nivelului de trai al populaţiei, creşterea criminalităţii cu o deosebită acuitate ridică probleme legate de protecţia socială a populaţiei.

Programul nostru este orientat spre susţinerea proprietarului efectiv şi spre formarea unei clase de mijloc puternice, ca baze ale stabilităţii social-economice a statului şi a ireversibilităţii reformelor de piaţă.   Noi optăm pentru redistribuirea între stat, forţele politice, business şi organizaţiile nestatale a funcţiilor şi răspunderii pentru soluţionarea problemelor sociale. Noi optăm pentru sporirea rolului regiunilor în aplicarea politicii sociale. Partidul se expune pentru aplicarea unei astfel de politici sociale, care pe de o parte, ar permite cetăţenilor apţi de muncă să-şi realizeze dreptul său la muncă şi remuneraţie echitabilă a muncii sale, iar pe de altă parte ar garanta dreptul celor inapţi la susţinerea şi protecţia din partea statului.
Principalele obiective ale politicii sociale pentru noi sunt:

- stabilirea unui minim real necesar de trai a populaţiei ajustat la inflaţia existentă (familia, unde nivelul veniturilor este inferior minimului stabilit, urmează să beneficieze de compensaţii garantate din partea statului);
- echivalarea treptată a salariului minim şi a pensiei minime cu minimul necesar de trai;
- elaborarea şi implementarea programelor de susţinere a familiei şi copilului, orientate spre o susţinere mai efectivă a familiilor cu mulţi copii şi a familiilor tinere, prin acordarea acestora a facilităţilor şi privilegiilor la obţinerea locuinţelor şi achitarea impozitelor;
- micşorarea censului de vârstă la pensionarea bărbaţilor şi femeilor în corespundere cu media de continuitate a vieţii cetăţenilor Moldovei;
- reformarea sistemului de protecţie profesională a persoanelor antrenate în câmpul muncii, care astăzi practic nu-şi îndeplineşte funcţiile sale;
-  Sporirea considerabilă a nivelului garanţiilor sociale pentru cetăţenii inapţi de muncă;
- protecţia consumatorilor de producătorii neconştiincioşi de mărfuri şi de manipularea abuzivă a tarifelor din partea structurilor de stat şi monopolizate, care prestează servicii comunale populaţiei;
- Asigurarea învăţământului accesibil şi calitativ. Prioritatea învăţământului urmează a fi asigurată la toate nivelele politicii de stat;
- punerea în aplicare a unei politici de tineret, orientate spre dezvoltarea multilaterală şi oportună a tinerilor, a abilităţilor lor creative, a aptitudinilor de autoorganizare şi autorealizare a individualităţii.

Politica de neutralitate

Politica externă constituie un factor deosebit de important pentru asigurarea securităţii şi dezvoltării strategice a statului. Partidul nostru consideră că dezvoltarea şi consolidarea principiului constituţional de neutralitate corespunde perfect intereselor tuturor cetăţenilor Moldovei, precum şi necesităţilor dezvoltării durabile şi armonioase a statului.
 
Punct de orientare şi exemplu elocvent al unei politici de neutralitate de succes Partidul consideră Elveţia, un analog de est al căreia, în opinia noastră ar trebui să devină în viitor Republica Moldova.

Neutralitatea în politica externă înseamnă pentru Moldova participarea la toate uniunile economice interstatale favorabile fără aderarea la alianţe militare sau politice şi fără delegarea suveranităţii sale unor organizaţii suprastatale.

Menţinerea consecventă a cursului neutralităţii în politica externă necesită o reevaluare raţională a aşa numitei integrări europene a Republicii Moldova. Partidul nostru este un partid al „euroscepticilor”. Noi considerăm necesar să declarăm deschis despre refuzul de a ne integra cu UE şi propunem concentrarea tuturor eforturilor pentru modernizarea internă a ţării. Pentru a realiza standardele „europene” în sistemul politic şi judiciar, în sfera economică şi socială nu există vreo necesitate de a ceda suveranitatea noastră către Bruxelles.
 
Alegerea unui statut de neutralitate va permite să evităm divizarea în societate, va contribui la consolidarea unificării poporului Republicii şi independenţei ţării.
În materie de securitate, statutul de neutralitate şi non-aliat, ne va permite să insistăm asupra acordării nouă  a unor reale garanţii juridice de securitate atât din partea statelor europene, cât şi din partea Rusiei şi SUA.
 
Nealinierea oricărui bloc şi un statut de neutralitate va face politica externă a Republicii Moldova previzibilă.  Noi nu vom fi nevoiţi să şovăim între parteneri.  Ne vom apăra consecvent poziţiile noastre, bazate pe principii comune atât la Moscova, atât la Bruxelles, atât şi la Washington.
Statutul de neutralitate ne va permite să facem ordine la noi acasă, ne va acorda statutul de stat politic stabil, ne va permite să îmbunătăţim semnificativ calitatea vieţii fiecărui cetăţean.

Problema naţională

Partidul nostru consideră că realizarea politicii naţionale trebuie să se bazeze pe specificul Republicii Moldova, legat de multinaţionalitatea ţării şi experienţa coexistenţei durabile a multor naţiuni. În această materie, considerăm iarăşi că este elocventă experienţa de succes a Elveţiei în politica diversităţii lingvistice, etnice şi armoniei.
 Noi credem că, fără o consolidare a tuturor locuitorilor Moldovei într-o singură comunitate, unificată prin obiective şi aspiraţii comune, statul moldovenesc nu are viitor. Noi propunem adoptarea unei concepţii de stat a politicii naţionale, bazată pe următoarele principii:
- Recunoaşterea în calitate de patrimoniu şi parte integrantă a culturii ţării a limbilor şi culturilor tuturor grupurilor etnice, care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova; Asumarea răspunderii statului pentru protecţia şi dezvoltarea acestora;
- naţionalismul reprezintă cel mai periculos fenomen antisocial, de aceea orice manifestare publică a naţionalismului trebuie să fie urmată de răspunderea inevitabilă în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova;
- refuzul de la divizarea cetăţenilor în „naţiune titulară” şi „minorităţi naţionale”;
- egalitatea şi solidaritatea tuturor grupurilor etnice, ca bază pentru renovarea cu succes a societăţii, ridicării nivelului de trai al cetăţenilor, adoptării şi promovării democraţiei.
- crearea pentru toţi cetăţenii a şanselor egale de a participa la viaţa politică şi social-economică a ţării. 

Accentuăm faptul, că Partidul nostru protejează în egală măsură interesele tuturor grupurilor etnice, care locuiesc în Moldova – şi moldovenilor, şi ucrainenilor şi ruşilor şi găgăuzilor şi bulgarilor şi multor altor. Noi suntem unicul partid din Moldova, care nu pledează numai pentru dezvoltarea limbii celei mai numeroase etnii a ţării noastre, ci şi ridică la nivel de prioritate protecţia şi susţinerea limbilor grupurilor etnice şi popoarelor mici, ce locuiesc pe teritoriul Republicii.

Concluzii

Partidul este convins: profunzimea şi amploarea provocărilor procesului de transformare, prin care trebuie să treacă Moldova, necesită găsirea modalităţilor de înţelegere, găsirea unui grad de armonizare a intereselor, căutarea unor soluţii de compromis, bazate pe acordul socio-politic şi ideologic. Cu toate acestea, criza politică care nu încetează din 2009, a demonstrat că elita politică nu este în stare să unifice societatea moldovenească. Parţial aceasta se datorează faptului, că elita aflată la putere nu dispune de nivelul necesar de cultură politică. Parţial – din cauza dependenţei la adoptarea hotărârilor de stat de interesele business-ului de proporţii.  Cum n-ar fi, dar actualii conducători nu sunt în stare să ofere ţării un plan viabil pentru depăşirea situaţiei create.
Partidul nostru consideră că principalul izvor al problemelor existente în ţară, îl constituie faptul că marea majoritate a reprezentanţilor actualei puteri sunt aceleaşi persoane, care au determinat politica moldovenească încă începând cu anii 90 ai secolului trecut. Trecând de la un partid la altul, de la putere în opoziţie, din guvern în parlament şi înapoi, una şi aceeaşi gaşcă veche de jucători politici deja de mulţi ani creează impedimente la dezvoltarea ţării noastre, forţând societatea să stagneze.
Astăzi, Moldova ca nici o dată necesită renovarea calitativă a elitei politice. Partidul Regiunilor din Moldova constituie forţa organizatorică a elitei regionale a ţării.  Noi reunim în rândurile noastre lideri noi, care nu sa-u pătat de politica moldovenească. Venirea noastră la putere nu doar va asigura reprezentarea intereselor regiunilor la nivel de stat, ci va permite şi împrospătarea politicii moldoveneşti. Autoritatea noastră înaltă în rândurile populaţiei, viziunile şi ideile noi, abordările noi ale problemelor existente, permite nu doar soluţionarea crizei politice, ci şi crearea unui fundament solid pentru dezvoltarea durabilă şi stabilă a Republicii Moldova.


Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
 
Tel , Fax vizitatori: 1165082
 
top